Rør og hulprofiler


Rør kan deles inn i to hovedkategorier; sveisede og sømløse avhengig av produksjonsprosessen. 

Sveisede rør produseres av varmvalset, kaldvalset eller belagt plate i en integrert prosess der man går ut ifra et spaltet bånd. Dette båndet valses i prosessen til et rundt rør som sveises sammen ved at man induserer strøm gjennom materialet slik at båndkantene smelter sammen, dvs. at det ikke brukes tilsatsmateriale for sveisen. Etter sveisen høvles den utvendige sveisesømmen bort (for enkelte dimensjoner kan også den innvendige tas bort) og materialet kontrolleres gjennom virvelstrømtesting, såkalt Eddy Current, og i de siste prosesstrinnene formes røret til endelig form og toleranse, og kappes til flere lengder på 5-7 m.

Sømløse rør produseres med litt forskjellige metoder. Man starter med at stålemnet varmes opp og hules eller tres over et dor. Deretter kan rører produseres ved at materialet dras gjennom en matrise, såkalt ekstrudering, eller valses over doren. På denne måten oppnås det et rør uten sveisesøm, noe som er viktig i enkelte applikasjoner.

Alle rør, uavhengig av produksjonsprosess, leveres etter en leveringstilstandsnorm, vanligvis en EN-norm. Denne definerer bl.a dimensjonstoleranser, stålkvaliteter, overflatekvaliteter,  testmetoder, m.m. Mange konstruksjoner er koblet opp mot disse normene, og avgjør hvilket rør som skal brukes i den respektive applikasjonen. For å oppfylle enkelte normer, skal rørene etterbehandles gjennom for eksempel varmebehandling, normalisering, gløding, osv.

Ut ifra norm og produksjonsmetode har rørene ulike handelsnavn. Presisjonsrør brukes i finere konstruksjoner der kravene til bøyelighet og finish er store, f.eks. i møbelindustrien. Kald- og varmformede konstruksjonsrør (KKR og VKR) brukes i grovere konstruksjoner der bærende last og sveisbarhet er viktige egenskaper, f.eks. i byggbransjen. Sømløse rør brukes i applikasjoner der tetthet er ekstra viktig, f.eks. i mediarør. Handelsrør er en eldre betegnelse på rør for enklere konstruksjoner.

Når rørene senere ankommer Tibnor, kan vi tilby en rekke videreforedlinger. Rørkapping til faste lengder med snever toleranse, skråkapping, laserskjæring og annen hulling med for eksempel gjenging. KKR og VKR som byggematerialer kan leveres kappet, med fuge og primet.

For komplett informasjon om rørtyper, normer og produktprogram, henviser vi til Rørkatalogen.


Du finner teknisk informasjon i kundeportal.


EN 10305-1 er kaldtrukne, sømløse presisjonsstålrør som er et godt valg i mange sammenhenger. De kjennetegnes av snevre dimensjonstoleranser og fine overflater. De er derfor et populært produkt i konstruksjoner der det stilles høye krav til nøyaktighet.  E235 er den vanligste standarden på vårt lager. De leveres i stålkvalitet E235 +C der bokstaven «C» står for kaldtrekking, og når det gjelder den kjemiske analysen tilsvarer E235 stålkvalitet S235. Rørene kan også varmebehandles.

De passer svært godt blant annet til produkter som utsetter materialet for påkjenninger når de roterer. Fasthetsnivået er høyere enn det som er normalt for S235 takket være kaldtrekkingen. Standarden EN 10305-1 omfatter også mange andre stålkvaliteter, og Tibnor kan levere alle disse på forespørsel. Flere av de standardiserte kvalitetene kan bearbeides til høy fasthet gjennom varmebehandling.

Kaldtrukne, sømløse rør leveres i et større utvalg av veggtykkelser enn andre typer presisjonsstålrør. Det betyr at de er svært populære som maskindeler i bilindustrien, samt innen generell verkstedindustri og gruvedrift.

EN 10305-2 er kaldtrukne, sveisede presisjonsstålrør med de samme gode egenskapene og bruksområdene som tilsvarende sømløse rør, dvs. snevre toleranser og fine overflater. De gir dessuten god sentrisitet ettersom utgangsmaterialet er et sveiset rør som produseres av båndmateriale. Disse rørene er et prisgunstig og godt valg for konstruksjoner der det stilles høye krav. E235 +C er den vanligste lagerstandarden for dette produktet. Andre standardiserte kvaliteter etter EN 10305-2 kan leveres etter behov. Rørene kan også varmebehandles. 

Ettersom utgangsmaterialet er plate eller bånd, kjennetegnes denne rørtypen av litt bedre toleranser, spesielt sentrisitet, enn kaldtrukne, sømløse rør. Produksjonsmetoden setter derimot grenser for hvor høy veggtykkelse som kan oppnås. Kaldtrukne, sveisede rør er et økonomisk alternativ til tilsvarende sømløse produkter og bruksområdene er de samme.

Kaldtrukne, sømløse og sveisede presisjonsstålrør er vanlig innen bilindustrien, verkstedindustrien, samt gruveindustrien. Vanlige applikasjoner er foringer, stag, akslinger, bearbeidede maskindeler, skiver og avstandshylser. Andre eksempler er bergsikringsbolter, borerør og borekroner.

EN 10305-3 og EN 10305-5 er kaldformede, sveisede presisjonsstålrør. De produseres gjennom bøying og sveising av enten kaldvalsetbånd eller varmvalset og beiset bånd. De tilhører de aller vanligste rørtypene. Rørmaterialet oppfyller både E220 og E235 som lagerstandard. Tibnor kan oppfylle alle ønskemål om andre kvaliteter som dekkes av EN 10305-3-standarden. 

Denne rørtypen har relativt tynne vegger og brukes til lettere konstruksjoner i en lang rekke applikasjoner der mange er koblet til hverdagslivet, slik som kjøretøy, husbygging og verksteder, produksjon av møbler samt i sports- og fritidsutstyr.  Produktene leveres ikke bare som runde rør (EN 10305-3), men også i kvadratisk, rektangulært og elliptisk/flattovalt format (EN 10305-5). Rør som er basert på kaldvalsede bånd kan være zenzimirgalvanisertt, mens den litt grovere overflaten på rør som er basert på varmvalsede og beisede bånd utgjør et egnet underlag for lakk eller sinkbelegg, både gjennom elektrogalvanisering og varmforsinking. 

De brukes til lettere konstruksjoner innenfor en rekke ulike områder som møbelindustrien, bil- og verkstedindustrien, samt innen sport, hobby og fritid. De kjennetegnes av snevre dimensjonstoleranser og fine overflater. De produseres i ulike tverrsnitt som runde, elliptiske og flatovale. Rørene produseres av kaldvalset stålbånd eller ubeiset/beiset varmvalset bånd, og kjennetegnes av tynne vegger. Rør av kaldvalset stålbånd egner seg til forkromming. Varmvalset, beiset bånd kan varmforsinkes, elforsinkes og lakkeres. E235 +C er den vanligste lagerstandarden for dette produktet.

Når det gjelder EN 10305-1,-2, -3 og -5 kan de leveres i nøyaktig den stålkvaliteten der egenskapene oppfyller dine behov og ønskemål.

EN 10305-4 er kaldtrukne, sømløse presisjonsstålrør for hydrauliske og pneumatiske anlegg. De lagerføres i ståltype E235 +N, dvs. i varmebehandlet (normalisert) tilstand. Rørene oppfyller kravene som stilles til rør med trykkbærende egenskaper. De er trykktestet og normalisert for å kunne brukes i hydrauliske applikasjoner. Akkurat som andre kaldtrukne, sømløse rør har de snevre dimensjonstoleranser og fine overflater. Dessuten har de gode bøyeegenskaper. Rørene er trykktestet og hvert rør er merket med produsentenes navn, dimensjon, norm og ståltype. De er fosfatert og oljet på innsiden og klare til bruk. Mange dimensjoner leveres også i elektrogalvanisert utførelse. Det faktum at stålet er normalisert, innebærer at rørene er enkle å bøye og forme.

Disse kaldtrukne, sømløse rørene produseres med svært snevre toleranser og god overflatefinish. Bruksområdene utover hydraulikk og pneumatikk er bremsesystemer og maskiner der væske må transporteres under trykk.

 

Denne typen rør brukes i rørledninger for transport av væske eller gass under både atmosfærisk og høyt trykk. De er ikke ment til bruk i mekaniske konstruksjoner som deler i maskiner eller kjøretøy. Rørene produseres både som sømløse og sveisede, og alle rør lekkasjetestes etter produksjon. Overflateutførelsen og dimensjonstoleransene i denne rørtypen er ikke like god som for presisjonsstålrør.

  • EN 10255 er ledningsrør som er godkjent for trykkbærende bruk. De leveres som sveisede eller sømløse, og er godkjent for trykkbærende bruk. At de har et så omfattende bruksområdet, kommer av en mengde ulike egenskaper. De er enkle å bøye og forme, leveres både gjenget og ugjenget, og kan leveres ubehandlet, blåmalt eller galvanisert. Vår lagerstandard er S195T. Et stort bruksområde er som vanlige vannledninger og til sprinklersystem. De brukes også innen verkstedindustrien og byggebransjen der det er behov for trykkluft. De kan også brukes til enklere rekkverk. Disse rørene er ikke ment for bruk i mekaniske konstruksjoner.

 

  • EN 10217 er sveiset handelsstål for trykkbærende bruk. De er ment som ledningsrør for ulike medier som for eksempel luft, vann og annen væske, samt slam og grus. De brukes også i fjernvarmenett og snøkanonanlegg. Disse rørene oppfyller kravene som stilles for å bli godkjent for trykksetting. Vår lagerstandard er P235TR1, en mer kvalifisert type som er ment å tåle høye trykk (noe som angis med bokstaven «P»). Tibnor kan også oppfylle ønskemål om andre typer i EN 10217-1. Rørene er sveiset og brukes overalt der man må transportere gass, væske eller slam under middels høye trykk, som for eksempel i varmtvannsledninger, innen prosessindustri og kjemisk industri og i gruvedrift. Handelsrør er et vanlig produkt innenfor blant annet prosess- og kjemisk industri. De brukes også i gruver og innen byggebransjen.

Vi har flere typer og formater av presisjonsrør på lager:

  • Kaldtrukne, sømløse rør i henhold til EN 10305-1
  • Kaldtrukne, sveisede rør i henhold til EN 10305-2
  • Kaldvalsede, sveisede rør i henhold til EN 10305-3 og
  • Kaldtrukne, sømløse rør for hydrauliske og pneumatiske applikasjoner (EN 10305-4).

Felles for alle disse typene er god overflatefinish og snevre dimensjonstoleranser. Alle presisjonsstålrør leveres lett oljet for å hindre korrosjon under transport og lagring.

EN10210 er varmbehandlede stålrør for stålkonstruksjoner som er godkjent i byggkonstruksjoner og oppfyller konstruksjonskravene til Eurokode 3. De leveres enten som sveisede eller sømløse rør, og er vanligvis varmformede eller varmebehandlede til likeverdig tilstand. Det vanligste bruksområdet er byggkonstruksjoner som søyler og rammeverk. De kan med fordel brukes til bygging av chassis innen verkstedindustrien, og passer godt til litt grovere konstruksjoner. Varmformede stålrør kan maskinbearbeides.

EN10296 er sveisede stålrør for mekaniske maskinkonstruksjoner, noe som innebærer at de ikke er godkjent for byggbransjen. Verkstedindustrien bruker dem i maskindeler og maskinstativ, bilindustrien i for eksempel tilhenger- og chassiskonstruksjoner. Innen for eksempel sagbruksindustrien brukes de til å bygge stativ til transportbånd. Sveisede stålrør er et prisgunstig alternativ der det ikke finnes krav til sømløse rør. Sammenlign med EN 10297-1, sømløse stålrør for mekaniske maskinkonstruksjoner. Disse rørene leveres i en rekke ulike ståltyper.

EN 10297 er sømløse stålrør for mekaniske maskinkonstruksjoner. De brukes først og fremst innen verkstedindustrien, bilindustrien og i gruveindustrien. Innen sagbruksindustrien brukes de til å bygge stativ til transportbånd. De er sveisede for mekaniske konstruksjoner, noe som innebærer at de ikke er godkjent for byggebransjen. Verkstedindustrien bruker dem i maskindeler og maskinstativ, bilindustrien i for eksempel tilhenger- og chassiskonstruksjoner. Sømløse stålrør egner seg til applikasjoner der man har behov for litt kraftigere dimensjoner. Sammenlign med EN 10296-1, sveisede stålrør for mekaniske maskinkonstruksjoner. Rørene leveres i en rekke ulike ståltyper.

Tibnor lagerfører varmformede hulprofiler (VKR) i kvadratisk og rektangulært format. Disse produktene omfattes av samme standard som tykkveggede rør (EN 10210-1), slik at de senere kan betraktes som det runde motstykket. Ståltypen er S355J2H («H» står for hulprofiler) med relativt høy fasthet. Minste flytegrense er 355 N/mm2 for veggtykkelser opptil 16 mm, og noe lavere for mer tykkveggede profiler. VKR-profilene har kontrollert silisiuminnhold og egner seg dermed til varmforsinking. Dimensjons- og formtoleranser for VKR-profiler er definert i EN 10210-2.

Utgangsmaterialet for produksjon av VKR-profiler med kvadratisk eller rektangulært format er varmvalset plate eller bånd, som etter egnet overflatebehandling, vanligvis gjennom stålblåsing, formbøyes gjennom en varmformingsprosess og deretter sveises. Det varmvalsede materialet har gode mekaniske egenskaper og har ingen problemer med å oppfylle kravene til Charpy V- for ståltypen S355J2H i de endelige VKR-produktet, forutsatt at testen ikke gjøres for nær sveisingen. VKR-profiler har i generelt sett god overflatefinish, men har vanligvis lett for å oksidere. Ettersom VKR-profiler varmproduseres har de mindre innvendig spenning enn kaldformede KKR-profiler noe som betyr at der er mindre risiko for formendringer når de skjæres, bearbeides eller sveises.

Hulprofiler, spesielt de med kvadratisk eller rektangulær profil brukes som komplement til bjelkeprofiler i bygg- og anleggsvirksomhet. Sammenlignet med H- og I-bjelkeprofiler, og U-profiler, innebærer den lukkede formen i hulprofilene at de for et gitt tverrsnitt har betydelig bedre vridningsmotstand, mens bøyestivheten ved tverrbelastning og krumming under aksiell belastning er nesten like god. VKR-profiler brukes i byggebransjen til søyler, rammeverkelementer og lignende, spesielt når konstruksjonen er utsatt for vridningsmoment.

Tibnor leverer kaldvalsede KKR-profiler i kvadratisk og rektangulært format. De ligner i mange tilfeller på VKR-profiler, men overflaten og toleransene er litt bedre, og dessuten er bearbeidingskostnadene lavere. Men på grunn av begrensningene som følger av duktiliteten i utgangsmaterielet, har KKR-profiler større hjørneradius enn de varmformede motstykkene. 

KKR-produkter er definert i standardene EN 10219-1 for ståltyper og mekaniske egenskaper og EN 10219-2 for dimensjons- og formtoleranser. Stålkvaliteten i KKR-produktene som Tibnor leverer er først og fremst dobbeltklassifisert og oppfyller kravene til både S355J2H og S420 MH, der den minste flytegrensen er 420 N/mm2. KKR-profilene har kontrollert silisiuminnhold, og kan derfor varmforsinkes uten problemer.

Utgangsmaterialet for produksjon av KKR-profiler med kvadratisk eller rektangulært format er varmvalsetplate eller bånd, som etter egnet overflatebehandling, vanligvis gjennom stålblåsing, formbøyes gjennom en kaldformingsprosess og deretter sveising. Det varmvalsede materialet har gode mekaniske egenskaper og har ingen problemer med å oppfylle kravene til Charpy V-slagenergi for enten S355J2H eller S420MH i det endelige KKR-produktet, forutsatt at testen ikke gjøres for nær sveisingen. Overflatefinishen på KKR-profiler er god med en viss misfarging i nærheten av sveisen.

Hulprofiler, spesielt de med kvadratisk eller rektangulær profil, brukes som komplement til bjelkeprofiler i bygg- og anleggsvirksomhet. Sammenlignet med H- og I-bjelkeprofiler og U-profiler, innebærer den lukkede formen i hulprofilene at de for et gitt tverrsnitt har betydelig bedre vridningsmotstand, mens bøyestivheten ved tverrbelastning og krumming under aksiell belastning er nesten like god. KKR-profiler brukes i byggebransjen til søyler, rammeverkelementer og lignende, spesielt når konstruksjonen er utsatt for vridningsmoment.

Sirkulære KCKR-profiler, standardisert i EN 10219-1 og -2, er det kaldformede motstykket til de tykkveggede rørene som defineres i EN 10210-1 og -2. Stålkvaliteten i KCKR-produktene som Tibnor leverer er først og fremst dobbeltklassifisert og oppfyller kravene til både S355J2H og S420 MH, der den minste flytegrensen er 420 N/mm2. Silisiuminnholdet i KCKR-profiler er tilpasset varmforsinking.

Utgangsmaterialet for produksjon av KCKR-profiler er varmvalsett plate eller bånd, som etter egnet overflatebehandling, vanligvis gjennom stålblåsing, formbøyes gjennom kaldforming og deretter sveising. Det varmvalsede materialet har gode mekaniske egenskaper.

Overflatefinishen på KCKR-profiler er god med en viss misfarging i nærheten av sveisen. På grunn av de innvendige spenningene som genereres av kaldformingen ved produksjonen, kan de sirkulære KCKR-profilene deformeres og endre form når de skjæres, bearbeides eller sveises. Hvis dette ikke er akseptabelt, bør man velge en utførelse i varmvalset rør.

Sirkulære KCKR-profiler brukes som bærende elementer i bygg- og anleggsvirksomhet på samme måte som hulprofiler med kvadratisk eller rektangulært format, og de har samme fordeler. De velges ofte av estetiske årsaker når elementet er synlig ettersom sirkulære elementer generelt sett anses for å være mer attraktivt for øyet enn former med hjørner. Utover de designrelaterte aspektene har KCKR-profilene et par tekniske fordeler sammenlignet med kvadratiske og rektangulære formater; overflateområdet i et gitt tverrsnitt er lavere slik at det er enklere å male, og vindbestandigheten er lavere

Tibnor har et omfattende utvalg (over 1 200 dimensjoner) av tykkveggede rør i henhold til standarden EN 10210-1. Ståltypen i rørene er S355J2H med relativt høy fasthet. Minste flytegrense er 355 N/mm2 for veggtykkelser opp til 16 mm, og noe lavere for mer tykkveggede profiler. Dimensjons- og formtoleranser for denne rørtypen er standardisert i EN 10210-2.

Standarden EN 10210-1 definerer at rørene kan produseres enten gjennom varmforming og sveising av plate, eller gjennom varmvalsing. Som regel produseres mindre veggtykkelser med sveising mens tykkveggede rør varmvalses. I enkelte tilfeller der en komponent eller en konstruksjon utsettes for lave temperaturer, må stålet oppfylle krav til slagseighet, vanligvis definert som energien som absorberes i skårede testbiter i en Charpy V-slagtest som utføres ved en spesifikk temperatur. Dette innebærer at for eksempel «J2» i betegnelsen S355J2H og slagseigheten i henhold til Charpy V ved -20 °C skal  være 27 Joule eller mer. Mange produsenter av sømløse stålrør kan gjennom kontrollert kjøling, oppfylle disse kravene i varmvalset tilstand, mens større dimensjoner kanskje må varmebehandles gjennom normalisering. Sveisede rør krever vanligvis ingen varmebehandling for å oppfylle kravene til Charpy V-slagenergi for typen S355J2H, forutsatt at testen ikke gjøres for nær sveisen.

Denne type rør er godkjent for bruk ved husbygging for elementer som søyler og rammeverk. De er enkle å maskinbearbeide, og brukes derfor også i stor utstrekning innen verksted- og bilindustrien som for eksempel i chassis og maskindeler.

Tibnors øvrige sortiment