Bjelker


Stålbjelkeprofiler brukes hovedsaklig i bærende konstruksjonselementer som bjelker og søyler i bygg og infrastruktur. De brukes også innen bil- og maskinindustrien. Bjelkeprofiler har høy bøyestivhet, mye høyere enn for eksempel solide firkantseksjoner eller rundstål med samme tverrsnittområde, samt høy bestandighet mot bøying ved sidebelastning (som bjelker) eller bøying på grunn av aksialbelastning (som søyler). 

Bjelker kan produseres ved varmvalsing eller sveising. Ved den førstnevnte produksjonsmetoden, strengstøpes stålet til en relativt stor, kvadratisk eller rektangulær profil som kalles «blooms» (halvferdig støpeprodukt). Siden varmvalses «bloomsen» , vanligvis i et tilpasset mellomprofilverk der horisontale og vertikale valsepar former bjelkene til ønsket tverrsnitt. 

Sveisede profiler produseres av båndplater som skjæres i passende lengder og som deretter sveises i lengderetningen. Ettersom stålplater kan leveres i mange ulike kvaliteter, muliggjør sveising også produksjon av bjelker som ikke kan produseres gjennom varmvalsing, for eksempel med høyholdfast og slitesterkt STRENX™- eller HARDOX®-stål fra SSAB. Optimalisering av bjelkens form og stålkvalitet gjør at profilens stivhet kan gjøres mer kompatibel med belastningen den utsettes for, noe som innebærer at vekten reduseres. 

Du finner teknisk informasjon i vår kundeportal.

HEA-bjelke er den europeisk standardiserte typen A-bredflensbjelken. Som navnet antyder er bjelken formet som bokstaven «H». Det fysiske prinsippet som ligger bak formen er at materialet utsettes for størst tilpasning i overflaten ved tverrgående bøyebelastning. Dermed bærer flensene, som er både tykkere og sterkere, en større andel av belastningen, mens midtdelen belastes mindre. Derfor er stivheten og bæreevnen til en H-bjelke mye større hvis det utøves bøyebelastning vinkelrett mot flensen, altså parallelt mot midtdelen, og omvendt. Denne stivhetsforskjellen kan være betydelig, spesielt for større dimensjoner (se Tibnors «Konstruksjonstabeller»).

HEA-bjelker har god bøyebestandighet og brukes ofte som aksialbelastede søyler. De bøyes imidlertid i den svakere retningen, som altså er parallelt med flensen, hvis ikke midtdelen herdes (for eksempel påsveising av støtteplater).

På mindre HEA-bjelker (opp til HEA 300) er flensbredden enten mindre enn profildybden og i dette tilfellet er tallene i profilbetegnelsen de samme som flensbredden i millimeter. På profiler større enn HEA 300 er imidlertid flensbredden alltid 300 millimeter, så dybden er større. Tallene i betegnelsen fra HEA 300 og oppover er faktisk profildybden minus ti millimeter. 

HEA-bjelken oppfyller kravene til EN 1090-2 som regulerer stålprodukter for bruk i byggebransje eller komponentproduksjon. Alle utførelser kan altså brukes i bygg og infrastruktur uten begrensninger. HEA-bjelken brukes som søyler og horisontale elementer i stålrammer i kontorbygg, industrilokaler, offentlige bygg, osv. De er også en viktig byggekomponent i infrastrukturprosjekter.

HEA-bjelken produseres i standardutførelse nesten utelukkende gjennom varmvalsing.

For bruksområder som element i faste offshore-konstruksjoner, lagerfører Tibnor også HEA-bjelker i typene S355G11 +N eller S355G11 +M som standardisert i EN 10225. Produktene oppfyller også kravene til typen i Y26 i Norsok-standarden M-120 Revisjon 5.

 

HEB-bjelke er den europeisk standardiserte typen B-bredflensbjelke. Bjelken minner mye om HEA-bjelken med unntak av at midtdelen og flensen er tykkere. Dette innebærer at HEB-bjelker har høyere stivhet ved både langsgående og aksialbelastning enn HEA-bjelker. Med andre ord har de bedre bøyebestandighet. Akkurat som for HEA-bjelker er bøyestivheten mye bedre når belastningen skjer vinkelrett mot flensen enn når den skjer parallelt med denne. En annen fordel med HEB-bjelken er bedre vridningsstivhet selv om H-bjelker som jo er åpne, vanligvis har dårligere vridningsstivhet enn lukkede utforminger som rør.

Ulempen med HEB-bjelke sammenlignet med HEA-bjelke er at med en gitt kombinasjon av profildybde og flensbredde er HEB-bjelken, med både tykkere midtdel og flens, mye tyngre.
Tallene i profilbetegnelsen er de samme som profildybden, og HEB 400 har en dybde på 400 millimeter. 

HEB-bjelken oppfyller kravene til EN 1090-2 som regulerer stålprodukter for bruk i byggebransje eller komponentproduksjon. Alle utførelser kan altså brukes i bygg og infrastruktur uten begrensninger. Bruksområdene er i prinsippet de samme som for HEA-bjelker, altså bygg og infrastruktur. HEB-bjelkens mer robuste natur gjør den imidlertid mer anvendelig i bruksområder der belastningen er høyere. 

HEB-bjelker produseres i standardutførelse nesten utelukkende gjennom varmvalsing.

For bruksområder som element i faste offshore-konstruksjoner, lagerfører Tibnor også HEB-bjelker i typene S355G11 +N eller S355G11 +M som standardisert i EN 10225. Produktene oppfyller også kravene til typen i Y26 i Norsok-standarden M-120 Revisjon 5.

 

HEM-bjelken er den tyngste, europeisk standardiserte H-bjelken, med betydelig større midtdel- og flenstykkelser enn hos HEB- og HEA-bjelker. Sammenlignet med HEB er midtdel- og flenstykkelsene mellom 30 % og 100 % større i HEM-utførelsen. Av alle standardiserte bredflensbjelker med H-konfigurasjon, har HEM-bjelken høyest stivhet i langsgående og aksiell retning, og har i tillegg den beste vridningsstivheten. Men den er også den tyngste bjelken. 

På HEM-bjelker er dybden alltid større enn flensbredden. Det finnes ingen logisk kobling mellom tallene i betegnelsen og de faktiske verdiene for flensbredde eller profildybde.

HEM-bjelken oppfyller kravene til EN 1090-2 som regulerer stålprodukter for bruk i byggebransje eller komponentproduksjon. Alle utførelser kan altså brukes i bygg og infrastruktur uten begrensninger. Bruksområdene er de samme som for HEA- og HEB-bjelker, altså bygg og infrastruktur. HEM-bjelkens mye mer robuste natur, med mye tykkere midtdel og flenser, gjør imidlertid at den vanligvis bare brukes der belastningen er ekstremt høy. 

HEM-bjelker produseres i standardutførelse som oftest gjennom varmvalsing. 

IPE-bjelken er en europeisk standardisert smalflensbjelke. Ved gitt profildybde er flensbredden bare mellom 50 % og 70 % sammenlignet med HEA- og HEB-bjelker. I kombinasjon med det faktum at midtdelens og flensens tykkelser er mindre enn tilsvarende verdier for og til og med HEA-bjelken, innebærer dette at bestandigheten mot deformering gjennom bøying eller vridning er betydelig lavere enn for H-profiler. Vekten er selvfølgelig også lavere.

Betegnelsessystemet for IPE-bjelker er enkelt og minner om systemet for H-bjelker. Tallene er koblet til profildybden. 

IPE-bjelken oppfyller kravene til EN 1090-2 som regulerer stålprodukter for bruk i byggebransje eller komponentproduksjon. Alle utførelser kan altså brukes i bygg og infrastruktur uten begrensninger. IPE-bjelken brukes oftest i byggeprosjekter med lav belastning der profilens lave vekt gir fordeler. Eksempler på dette kan være stålkonstruksjoner i enklere bygg som låver eller maskinhaller på gårder, utstillingslokaler eller enetasjes hus. Den kan også komplettere H-bjelker i seksjoner med lett belastning i mer komplekse byggprosjekter. 

IPE-bjelker produseres i standardutførelse nesten utelukkende gjennom varmvalsing.

For bruksområder som element i faste offshore-konstruksjoner, lagerfører Tibnor også IPE-bjelker i typene S355G11 +N eller S355G11 +M som standardisert i EN 10225. Produktene oppfyller også kravene til typen i Y26 i Norsok-standarden M-120 Revisjon 5.

 

IPN-bjelker er en eldre profil som fortsatt er standardisert i Europa. Den minner om en IPE-bjelke når det gjelder flensbredde og profildybde, men skiller seg ut ved at flenstykkelsen er større der flensen møter midtdelen, og flenskantene har relativt stor radius mot innsiden. IPN-bjelker er mer robust enn IPE-bjelker ettersom flenser og midtdel er tykkere, og bestandigheten mot bøying er derfor litt høyere. Den er derimot betydelig tyngre enn IPE-bjelken, og med gitt profildybde er den til og med tyngre enn HEA-bjelken.

I Skandinavia brukes ikke bjelker med IPN-konfigurasjon i større utstrekning, og IPE-bjelken med jevn flenstykkelse er foretrukket. I bruksområder med høyere belastninger der IPE-bjelkens bøyebestandighet ikke strekker til, velges det vanligvis HEA-bjelker i stedet for. IPN-bjelken har imidlertid en fordel i og med at den er noe mer kompakt.

IPN-bjelker lagerføres vanligvis ikke av Tibnor, men kan leveres på forespørsel.

 

En U/UPN-bjelkeprofil minner om en H- eller I-bjelke med en midtdel i to deler. Ut ifra denne beskrivelsen kan en UPN- eller bare U-bjelke sies å være en delt IPN-bjelke (men med bredere flens og tykkere midtdel). Dette innebærer at flensens tykkelse, i likhet med en IPN-bjelke, reduseres fra midtdelen og utover. Bøyebestandigheten er generelt sett mindre enn for H- og I-bjelke med samme profildybde, men U/UPN-bjelken  har fordelen av å være mer kompakt.

U/UPN-bjelker brukes ofte som komplement til H-bjelker med mindre belastninger i et bygg. Dessuten brukes de som kantbjelker i for eksempel ramper, som gulvstøtte i bygg, som avstivere i platekonstruksjoner og i industrielle hyllesystemer.

U/UPN-bjelker produseres i prinsippet utelukkende gjennom varmvalsing.

For bruksområder som element i offshore-konstruksjoner, lagerfører Tibnor også UPN-bjelker i typene S355G11 +N eller S355G11 +M som standardisert i EN 10225. Produktene oppfyller også kravene til typen i Y26 i Norsok-standarden M-120 Revisjon 5.

UPE-kanalen er i prinsippet en IPE-bjelke som er delt i to på midten, men der midtdelen og flensen er tykkere og flensdimensjonene er litt større enn en halv IPE-bjelke.I motsetning til U/UPEU/UNP-kanalen har flensen jevn tykkelse, og kantene har skarpe hjørner. UPE-kanalen har i stor utstrekning erstattet U/UPN-kanalen ettersom den vanligvis er lettere uten at den mister nevneverdig bøyebestandighet.

Kanalprofiler som i Europa betegnes som UXX kalles C-kanaler eller C-profiler i Nord-Amerika, og betegnes med bokstaven «C».

I likhet med IPE-bjelker øker flensbredden med profildybden i alle dimensjoner. I likhet med IPE-bjelker er tallene i betegnelsen koblet til profildybden. 

UPE-kanalen oppfyller kravene til EN 1090-2 som regulerer stålprodukter for bruk i byggebransje eller komponentproduksjon. Alle utførelser kan altså brukes i bygg og infrastruktur uten begrensninger. I likhet med U/UPN kan UPE-kanaler komplettere H-bjelker i områder med lav belastning i et bygg eller på steder der et mer kompakt format er en fordel. Andre vanlige bruksområder er kantbjelker, gulvstøtte i bygg, avstivere i platekonstruksjoner og som støtteelement i industrielle hyllesystemer.

UPE-kanaler produseres gjennom varmvalsing.

 

Tibnors øvrige sortiment